STATUT

STATUT FUNDACJI DivingTeam24

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „DivingTeam24 Fundacja”, zwaną dalej: Fundacją, ustanowiona przez Pani Agnieszka Pijanka, zwanej dalej: Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Cywińskiego 2. Fundacja stanowi organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U.2016.40 ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) i postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.2. Siedzibą Fundacji jest miasto Stargard.3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Stargard. 5. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji realizujących te same lub zbliżone cele statutowe.

 

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 4
Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundację oraz posługiwać się charakterystycznymi znakami graficznymi.

 

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Celami Fundacji są:a) Inicjowanie mody na sport i turystykę krajową oraz zagraniczną jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, mająca na celu przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju wykluczeniom, uzależnieniom i patologiom społecznym; b) Propagowanie zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, płetwonurkowania, pływania, biegania, jazdy na rowerze, turystyki oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej; c) Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia, w tym upowszechnianie wiedzy na rzecz ratownictwa medycznego i pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób czynnych zawodowo narażonych na choroby cywilizacyjne; d) Pielęgnowanie tradycji ochrony środowiska, pobudzanie obywatelskiej inicjatywy do aktywności pro-ekologicznej oraz promowanie postaw pro-ekologicznych w kraju i zagranicą;e) Inicjowanie i popieranie inicjatyw sportowych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego i ochrony środowiska.  f) Propagowanie idei bezpieczeństwa w uprawianiu sportów i turystyce.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) Organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, szkoleń i kursów, programów edukacyjnych, współzawodnictwa sportowego w formie zawodów, zgrupowań, konsultacji oraz innych zajęć sportowych, rekreacyjnych i czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób czynnych zawodowo narażonych na choroby cywilizacyjne;

b) Prowadzenie działalności wydawniczej;

c) Organizację prelekcji i spotkań o tematyce zgodnej z § 6 pkt 1;

d) Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności fundacji oraz prowadzenia sprzedaży produktów specjalistycznych, gdzie zysk przeznaczany jest na cele statutowe a także aktywność w mediach społecznościowych.

e) Podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć służących nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów;

f) Doradztwo i pomoc prawna dla seniorów i ludzi niepełnosprawnych;

g) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy a w postaci: – grup wsparcia, – wolontariatu, – edukacji – grup samopomocowych.

h) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lub marginalizacji osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych;

i) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem na rzecz członków Stowarzyszenia lokalnej oraz dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów;

j) Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;

k) Prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom społeczności w sprawach socjalno – bytowych;

l) Prowadzenie działalności w tym rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej poprzez sport, turystykę, wypoczynek dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów i niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej;

m) Pozyskiwanie i tworzenie funduszy na cele socjalno – bytowe;

n) Współpracę z organami władzy, administracji publicznej oraz instytucjami w realizacji zadań publicznych zleconych stowarzyszeniu;

o) Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą jako partnerami do wspólnych działań w celu promocji regionu i rozwoju turystyki;

p) Organizowanie spotkań, konferencji, debat, kursów i szkoleń oraz zajęć pozalekcyjnych oraz warsztatów edukacyjno – informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów i niepełnosprawnych;

q) Pozyskiwanie dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji według zasad określonych odrębnymi przepisami;

r) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

s) Aktywizowanie ludności wiejskiej;

t) Wspieranie edukacji i nauki w tym:

• Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

• Poprawa jakości kształcenia,

• Aktywizacja zawodowa,

• Wspieranie nowoczesnych form edukacji,

• Krzewienie kultury fizycznej i sportu,

u) Wspieranie kultury;

v) Wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe);

w) Krzewienie turystyki i postaw proekologicznych;

x) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między ludźmi i narodami;

y) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych;

z) Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności młodzieży;

aa) Działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności;

bb) Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;

cc) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności młodego pokolenia;

dd) Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych;

ee) Działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej;

ff) Propagowanie idei wolontariatu;

gg) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki;

hh) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;

ii) Działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza;

jj) Wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

kk) Ochrony praw konsumenta;

ll) Wspieranie poradnictwa i orzecznictwa obywatelskiego;

mm) Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;

nn) Wspierania aktywizacji społecznej;

oo) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;

pp) Nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej w celu promocji regionu,

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

1) działalność odpłatna:

a) inicjowanie, organizowanie i promowanie projektów szkoleniowych

b) inicjowania i prowadzenia projektów internetowych, w tym portali internetowych w zakresie działań statutowych Fundacji,

c) inicjowanie, współpracowanie i promowanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko pojętej edukacji,

d) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą,

e) organizowanie kampanii społecznych, działań, imprez, wydarzeń w statutowym zakresie, w tym organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, seminariów, szkoleń, wymian, kursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów, wyjazdów turystycznych

f) promowanie, rozpowszechnianie podejmowanych działań statutowych.

g) propagowania celów Fundacji   w środkach masowego przekazu, a także przy użyciu innych, masowych środków informowania z zakresu celów Fundacji.

2) działalność nieodpłatna:

a) inicjowanie, organizowanie i promowanie projektów szkoleniowych

b) inicjowania i prowadzenia projektów internetowych, w tym portali internetowych w zakresie działań statutowych Fundacji,

c) inicjowanie, współpracowanie i promowanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko pojętej edukacji,

d) inicjowania, koordynowania i organizowania pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą,

h) organizowanie kampanii społecznych, działań, imprez, wydarzeń w statutowym zakresie, w tym organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, seminariów, szkoleń, wymian, kursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów, wyjazdów turystycznyche) promowanie, rozpowszechnianie podejmowanych działań statutowych.

f) propagowania celów Fundacji   w środkach masowego przekazu, a także przy użyciu innych, masowych środków informowania z zakresu celów Fundacji.

4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wymienione w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, w gotówce wniesionej przez Fundatora.

 

§ 8
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) funduszu założycielskiego,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i subwencji oraz grantów,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku Fundacji,

f) dochodów z działalności gospodarczej,

g) odsetek bankowych,

h) inne dochody.

i) Organizacji szkoleń i kursów oraz wyjazdów turystycznych

2. Dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

 

§ 9
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§ 10

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów statutowych. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),b) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47).

3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacji.

4. O momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków, określając w uchwale rozmiar i zakres działalności gospodarczej. Do tego czasu Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Organy Fundacji

§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji

 

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora.

2. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Fundatora na czas nieokreślony, każdy kolejny członek Zarządu powoływany jest przez Fundatora na 5- letnią kadencję.

3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator z mocy statutu, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkowie Zarządu przestają pełnić swoje funkcje na skutek:

a) śmierci,

b) rezygnacji złożonej na piśmie,

c) odwołania przez Fundatora.

6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie i mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

g) przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 4, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu Zarządu i nikt z obecnych członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się posiedzenia Zarządu w tym trybie.

6. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy użyciu środków porozumienia się na  odległość, w tym mieć formę telekonferencji.7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 15
1. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego Fundatora lub wystąpienia trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Fundatora, pozostali członkowie Zarządu Fundacji są uprawnieni do powołania:

a) Prezesa Zarządu w sytuacji, gdy Fundator pełni również funkcję Prezesa Zarządu,

b) pełnomocnika Fundacji, któremu przysługiwać będą uprawnienia Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie. Funkcję pełnomocnika Fundacji, o której mowa w zdaniu poprzednim można łączyć z mandatem i funkcją Prezesa Zarządu Fundacji.

2. W przypadku śmierci Fundatora odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w ust. 1.

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 1 lub 2 w sytuacji, gdy Zarząd był jednoosobowy, Prezesa Zarządu lub pełnomocnika Fundacji wyznacza osoba lub osoby wskazane przez Fundatora. Na wypadek zaistnienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Fundator zobowiązany wobec Fundacji do wskazania, na piśmie, podmiotu lub podmiotów uprawnionych przez Fundatora do podjęcia decyzji opisanych w zdaniu poprzednim.

4. Fundator może dokonać pisemnej rezygnacji z wykonywania uprawnień Fundatora przewidzianych w niniejszym Statucie. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana ust. 1 dotycząca wyboru pełnomocnika Fundacji. W sytuacji, gdy Zarząd był jednoosobowy, pełnomocnika Fundacji winien wskazać ustępujący Fundator. Funkcję pełnomocnika Fundacji, o której mowa w zdaniu poprzednim można łączyć z mandatem i funkcją Prezesa Zarządu Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu z członkiem Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli składa Prezes Zarządu samodzielnie.

2. W czynnościach prawnych między Fundacją a Prezesem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator. W przypadku, gdy Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu– w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zarządu.

 

Zmiana Statutu

§ 17
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie przez Fundatora.

2. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu, w tym w zakresie powoływanie dodatkowych organów Fundacji oraz zmiany celów działalności Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 18
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§ 21
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NURKUJEMY 4 DNI W TYGODNIU