regulamin

Regulamin

Niniejszy dokument to zbiór zasad i dobrych praktyk obowiązujących podczas szkoleń i wyjazdów nurkowych. Osoby zapisujące się na wyjazd czy szkolenie przyjmują go do wiadomości i zgadzają się na zasady niżej wymienione.

§1 Szkolenia nurkowe

1. Szkolenia prowadzone są przez instruktorów współpracujących z Fundacją DivingTeam24, która jest
właścicielem takich marek jak: nurkowanie24.com, divingteam24.org, CaveDivingTeam
2. Szkolenia prowadzone są według standardów miedzynarodowych federacji, w których zrzeszenie są
poszczególni instruktorzy.
3. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem miedzynarodowego certyfikatu potwierdzającego
nabyte uprawnienia pod warunkiem spełnienia standardów danego kursu.
4. Maksymalny czas trwania programu szkoleniowego to 6 miesięcy liczone od daty wpłaty zadatku lub
pierwszych zajęć.
5. Zajęcia nurkowe prowadzone są indywidualnie, w grupach dwuosobowych lub w grupach trzy
osobowych i czteroosobowych. Cena zajęć czy całych programów nurkowych uzależniona jest od
wielkości grupy i programu nurkowego.
6. Harmonogram zajęć ustalany jest na cały program szkoleniowy i jest wynikiem porozumienia między
grupą, a instruktorem prowadzącym. W wyjątkowych sytuacjach terminy zajęć mogą być
zatwierdzane do 72 h przed nurkowaniem.
7. Zmiany w harmonogramie tj. odwołanie zajęć mogą zgłaszać zarówno kursanci jako grupa lub
instruktor jednak nie póżniej niż na 48 h godzin przed zajęciami. Odwołanie zajęć przez grupę w
późniejszym terminie lub nie dotarcie na zajęcia w umówionym czasie i miejscu skutkuje
przepadnięciem zajęć i w konsekwencji koniecznością wykupieniem dodatkowych zajęć według
standardowej ceny za zajęcia. Odwołane zajęć przez instruktora będą rekompensowane voucherem
na wynajem kompletu sprzętu nurkowego na cały dzień, który kursanci będą mogli wykorzystać po
ukończeniu kursu oraz odpracowaniem zaległych zajęć.
8. W przypadku rażących naruszeń zasad bezpieczeństwa lub nie stosowania się do poleceń instruktora
prowadzącego szkolenie instruktor ma prawo do odstąpienia od dalszego prowadzenia zajęć i
zamknięcia kursu. Zwrotowi podlega w takiej sytuacji kwota wynikająca z różnicy wpłaconego
zadatku, a kosztem odbytych zajęć powiększonym o materiały kursowe.
9. Uczestnicy zajęć zgadzają się na publikację zdjęć i filmów w mediach społecznościowych oraz na materiałach reklamowych fundacji

§2 Wyjazdy nurkowe

1. Fundacja prowadzi szkolenia i nurkowania poza jej siedzibą. Zainteresowane osoby mogą dołączyć
do takich nurkowań na zasadach każdorazowo opisanych w informacji dotyczącej wydarzenia.
2. Fundacja może pomoc w rezerwacji noclegu.
3. Zainteresowane osoby mogą opcjonalnie dołączyć do środków transportu, które wybrała fundacja, na
zasadzie dzielenia kosztów tego transportu pośród zainteresowane osoby.
4. Koszty korzystania z lokalnej infrastruktury nurkowej wymienione są w informacji o wydarzeniu i
opłacane są indywidualnie na miejscu nurkowym.
5. Koszty rezerwacji transportu i noclegów wpłacane są w formie zadatków nie podlegają zwrotowi w
przypadku rezygnacji.
6. Uczestnictwo w nurkowaniach wrakowych możliwe jest tylko dla posiadaczy uprawnień wrakowych
oraz minimum dwóch nurkowań na pełnym morzu.